Tokl logo

ALGEMENE VOORWAARDEN TOKL

1. Algemeen

1.1 Tokl, met maatschappelijke zetel te Broekstraat 13 B104 3800 Sint-Truiden is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0793.755.948. Hierna genoemd: Tokl.

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Tokl en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.3 De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle diensten en producten die de klant afneemt van Tokl. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld.

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Tokl. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Elke annulering van een opdracht door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de prijs van de bestelling. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Tokl, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om de uitgevoerde prestatie of het product in ontvangst te nemen.

3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Tokl behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

4. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Tokl.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (vervoer e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

5. Gratis correctieronde

5.1 De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie binnen de 15 kalenderdagen na oplevering van de definitieve teksten. Bijkomende correcties worden extra aangerekend tegen de prijs vermeld in de offerte. Als correcties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte vermeld.

6. Betaling

6.1 Tokl factureert bij oplevering van de definitieve versie van de uitgevoerde opdracht. Als de opdrachtgever langer dan 15 kalenderdagen wacht met de correctieronde waarvan sprake in artikel 5, heeft Tokl het recht om het volledige bedrag van de betreffende opdracht te factureren voordat de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen heeft Tokl het recht om maandelijks te factureren voor de geleverde prestaties. Voor samengestelde opdrachten heeft Tokl het recht om elke deelaflevering afzonderlijk te factureren.

6.2 Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

6.3 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8, dient de opdrachtgever de facturen van Tokl, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

7. Overmacht

7.1 Indien Tokl de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Tokl het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

8. Klachten en garantie

8.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Tokl. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Tokl kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Tokl de klacht tijdig of terecht acht.

8.2 Tokl is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Tokl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Tokl is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

9. Auteursrechten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Tokl het auteursrecht op de door Tokl vervaardigde teksten, grafische ontwerpen en websites. Zodra de opdrachtgever de vergoeding voor deze teksten, grafische ontwerpen en websites integraal heeft betaald, verleent Tokl aan de opdrachtgever een onbeperkt gebruiks- en exploitatierecht m.b.t. deze teksten, grafische ontwerpen en websites. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart Tokl tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere rechten op intellectuele eigendom in verband met de uitvoering van de opdracht.

10. Privacy

10.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Tokl te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Tokl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is Tokl verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Tokl hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Tokl van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

10.3 Indien Tokl alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Tokl de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 Tokl draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

11. Varia en geschillenregeling

11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Tokl van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Tokl afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tokl. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventuele in gebreke blijven van Tokl om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen Tokl en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Tokl worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar Tokl gevestigd is, onverminderd het recht voor Tokl om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

Deze website gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren.
Klik op ‘OK’ om verder te surfen. Of lees eerst onze cookie policy.